Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

„Klasycy polskiej myśli politycznej” to projekt, którego celem jest popularyzacja historii kształtowania się polskiej myśli politycznej przez pryzmat jej najważniejszych twórców.

Słowo „klasyk” jest rozumiane tutaj jako dojrzałość pewnego nurtu w polskiej myśli politycznej, reprezentowanego przez konkretnego twórcę. Dojrzałość ta oznacza jednocześnie, że intelektualny dorobek wskazanego „klasyka” był punktem odniesienia dla kolejnych autorów i uczestników polskiej kultury politycznej.

Ramy chronologiczne projektu obejmują okres od średniowiecza do 1989 roku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa wdawania się w aktualne spory ideowo – polityczne autorzy projektu zdecydowali się właśnie na taką datę zamknięcia.

Prof. Grzegorz Kucharczyk i dr Krzysztof Rak w dyskusji o charakterze popularno-naukowym przybliżają szerokiej publiczności Klasyków polskiej myśli politycznej, ich ideały i principia kształtujące politykę międzynarodową oraz ich praktyczny wpływ na politykę wewnętrzną. Wiele ważnych i czasem nadal aktualnych idei czy nurtów w zrozumiałej polemice dwóch historyków propaguje wiedzę o formowaniu się polskiej myśli politycznej na przestrzeni wieków.

Zapraszamy.

kanały publikacji materiałów:

Odcinek 1

Feliks Koneczny – myśliciel niepoprawny
„nie można być cywilizowanym na dwa sposoby…”


Odcinek 2

Stefan Wyszyński – realistyczny antykomunista
„Ja jestem nauczycielem narodu w Kościele…”


Odcinek 3

Adolf Bocheński – cudowne dziecko polskiej publicystyki politycznej
Potęga ma charakter relacyjny – logika równań mocarstwowych, między czerwoną Moskwą a brunatnym Berlinem.


Odcinek 4

Roman Dmowski – ideolog rewolucji nacjonalistycznej
Demokratyczne korzenie polskiego nacjonalizmu.


Odcinek 5

Józef Piłsudski – herbowy socjalista i makiaweliczny polityk
Wirtuozeria dyplomatyczna i polityka balansowania na arenie międzynarodowej.


Odcinek 6

Jan Paweł II – katolicki realizm w czynach i nauczaniu


Odcinek 7

Michał Bobrzyński – krakowski konserwatysta
„Dzieje Polski w zarysie” program silnego rządu i pracy organicznej czy poszukiwanie zewnętrznej misji polskiej polityki?


Odcinek 8

Bolesław Limanowski – dziewiętnastowieczny patriarcha socjalistyczny
Niepodległość, socjalizm, demokracja, republika.


Odcinek 9

Juliusz Mieroszewski – pierwsze pióro polityczne paryskiej „Kultury”
Idea ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś) koncepcją i kluczem do niepodległości Polski.