Porozumienie Wydawców Książki Historycznej zostało powołane w 1992 roku z inicjatywy Wydawnictwa Bellona, jako forma zrzeszenia, które próbowało zahamować niekorzystne tendencje na polskim rynku dla książek upowszechniających historię. Sygnatariusze Porozumienia solidarnie zobowiązali się do wspólnego działania na rzecz popularyzacji, reklamy i promocji wydawnictw książkowych, periodyków, wydawnictw audiowizualnych, programów i gier komputerowych o tematyce historycznej. Wspólne działanie przyczynić się miało do uporządkowana polityki wydawniczej, skutecznego i pełniejszego obiegu informacji na temat potrzeb czytelników, działań wydawców i tendencji w branży edytorskiej. W fazie początkowej porozumienie zostało podpisane przez 8 oficyn. Z czasem ilość członków Porozumienia powiększała się i obecnie liczba ta wynosi blisko 60 wydawnictw, których oferta tytułowa stanowi prawie 90% wydawanych w ciągu roku książek historycznych.

Ważnym elementem działalności Porozumienia okazało się ustanowienie Nagrody KLIO za wkład polskich autorów i wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej, przyznawanej przez niezależne Jury, w skład którego wchodzą uznane autorytety (m.in. prof. J. Tazbir, prof. H. Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota).

Wśród wszystkich działań Porozumienia, nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych – Targach Książki Historycznej. Jako organizator targów Porozumienie wypełnia tutaj swoją misję dwojako – tak wobec czytelników umożliwiając im bezpośredni kontakt z wydawnictwami historycznymi przez całe 4 dni trwania imprezy, jak i wobec wydawców, którzy w ten sposób mogą zaprezentować swoją ofertę odwiedzającym. Porozumienie, jako organ wykonawczy Targów Książki Historycznej wyznaczyło Fundację Historia i Kultura, która od 2004 roku nieprzerwanie zajmuje się przygotowaniem tej imprezy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w Porozumieniu i prowadzicie działalność polegającą na promocji i dystrybucji książek i innych publikacji o szeroko pojętej tematyce historycznej, prosimy o przesłanie prośby o przyjęcie do grona członków Porozumienia pod adres:

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
ul.  Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

Po otrzymaniu prośby i akceptacji Państwa kandydatury przez Porozumienie prześlemy komplet dokumentów wraz z Deklaracją przystąpienia do Porozumienia Wydawców Książki Historycznej.

tel. +48 601 313 654
e-mail: waldemar.michalski@historiaikultura.pl